CRM

Modul CRM zabezpečuje prehľad o všetkých činnostiach súvisiacich s obchodnou činnosťou firmy. Základnými prvkami moduly CRM sú karta osoby s kontaktnými údajmi osôb obchodných partnerov, cenníky so zohľadnením zliav a prirážok pre jednotlivé trhy, v rôznych menách a so zvolenou platnosťou, sledovanie obchodných prípadov a zákaziek s pohľadom na súvisiace finančné a logistické doklady, kategorizácia trhu začlenením obchodných partnerov do nastavených kategórií, direct mail s využitím e-mailových kontaktov v katalógu obchodných partnerov, nástroje pre prípravu evidencie a riadenie marketingových akcií.

 

Katalóg obchodných partnerov

 
Je ucelená agenda pre prácu s obchodnými partnermi. Každého obchodného partnera je možné začleniť medzi odberateľov alebo dodávateľov, prostredníctvom kategorizácie začleniť do preddefinovaných trhových sektorov. Agenda obsahuje komplexnú evidenciu kontaktných osôb organizácie, bankové spojenia, dodacie a fakturačné adresy, telefonické, faxové a e-mailové spojenia, zaradenie do cenových kategórií, výšku kreditu, splatnosť faktúr, dohodnutý úrok z omeškania a mnoho ďalších údajov.


 

 

Cenníky a zľavy

 
Cenotvorba je výhodný nástroj pre tvorbu cenníkov platných pre jednotlivé kategórie trhov v rôznych menách a v ľubovolnej časovej platnosti, ktoré je možné následne tlačiť alebo elektronicky rozosielať. Umožňuje prácu so základnými predajnými cenami a cenovými kategóriami, medzi ktorými je možné definovať matematické závislosti alebo priradiť fixnú cenu, resp. zľavu v %. Platnosť cien, zliav a prirážok je možné časovo obmedziť. Každý tovar je možné začleniť do cenovej kategórie, takisto ako každému obchodnému partnerovi je možné priradiť cenovú kategóriu.

 

Obchodné prípady a zákazky

V evidencii obchodných prípadov alebo zákaziek je možné sledovať priebeh obchodného prípadu od prípravnej fázy až po fázu  realizačnú. Priebeh takejto akcie je možné komentovať množstvom poznámok. Na jednej záložke je možné zobraziť prehľady všetkých dokladov, ktoré s aktuálnym obchodným prípadom súvisia, vrátane zodpovednosti osôb. Na základe vhodného nastavenia môžeme tieto akcie obchodne a ekonomicky vyhodnocovať porovnaním plánovaných a skutočne dosiahnutých parametrov.

Modul CRM obsahuje:

  • Evidenciu obchodných partnerov
  • Evidenciu tovarov
  • Evidenciu materiálov
  • Evidenciu výrobkov
  • Evidenciu služieb
  • Evidenciu balení
  • Evidenciu kurzov


Viac informácií o MEMPHIS CRM nájdete v Memphis CRM A4