Financie

Modul Financie zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s finančnými tokmi v organizácii. Obsahuje evidencie pre spracovanie pokladničných dokladov, bankových výpisov a príkazov na úhradu. Súčasťou modulu je aj elektronická komunikácia s bankami. Všetky doklady môžu byť vystavené ako tuzemské alebo zahraničné v ľubovoľných menách. Na základe nastavených predkontácií a vytvorením účtovných dokladov je zabezpečená väzba na modul Účtovníctvo. Z každej evidencie dokladov je možné vytvoriť štandardné v systéme definované zostavy, a tiež ľubovoľné užívateľom definované tlačové zostavy.

Pokladničné doklady

 V agende „Pokladničné doklady“ môžete evidovať všetky hotovostné pohyby.                                            Pohyby môžete evidovať pre jednotlivé pokladne, ktoré sú vopred v systéme zadefinované v tuzemskej alebo v zahraničných menách. Zaevidovanie úhrad faktúr je previazané s primárnou evidenciou, vďaka ktorej získate okamžitý prehľad o stave pohľadávok a záväzkov vo firme aj bez potreby zaúčtovania. Prehľadnú pokladničnú knihu, ktorá zobrazuje aktuálne a časovo závislé hotovostné zostatky, môžete filtrovať a triediť podľa vybraných údajov ako napr. obdobie, obchodní partneri, strediská, zákazky, atď. Z evidencie si rýchlo a jednoducho zobrazíte alebo vytlačíte konkrétny doklad.

 Bankové výpisy
V tejto agende môžete evidovať všetky finančné pohyby bankových účtov. Bankové účty môžete evidovať v neobmedzenom počte v domácej a zahraničných menách. Úhradové položky sú priamo previazané na primárnu evidenciu pohľadávok a záväzkov. Pri úhradách v rôznych menách systém automaticky prepočítava kurzové rozdiely, ktoré si môžete kedykoľvek manuálne upraviť. Knihy bankových účtov zobrazujú aktuálne aj časovo závislé zostatky účtov a celkové kredity a debety.

 

Príkazy na úhradu
V tejto sekcii môžete vytvárať štandardné jednoduché a hromadné prevodné príkazy a plánovať úhrady z konkrétnych účtov. Prehľad zaslaných prevodov získate ešte pred ich uskutočnením. Samozrejmou funkciou je elektronická komunikácia s bankami prostredníctvom univerzálnych definícií exportov a importov dát, či hromadné spracovanie bankových pohybov.

Modul FINANCIE obsahuje:

 • Pokladničné doklady
 • Bankové výpisy
 • Príkazy na úhradu
 • Párovanie platieb, cestovných príkazov, záloh
 • Cash-flow
 • Devízové účty
 • Kurzové lístky
 • Elektronické bankovníctvo
 • Hromadné platobné príkazy
 • Platobný kalendár
 • Štandardné aj vlastné tlačové zostavy
 • Vytváranie a aktualizácia dátumov, položiek, platieb

 

 

Viac informácií o MEMPHIS FINANCIE nájdete tu v MEMPHIS financie A4