Manažérske prehľady

Modul Manažérske reporty je určený pre rýchle a operatívne získavanie informácií, pre strategické rozhodovanie a pre operatívne riadenie firmy. Modul je tvorený funkciami: Finančné analýzy, Operatívne analýzy a Cash-Flow. Pomocou funkcií Finančnej analýzy je možné z aktuálnej účtovnej databázy generovať väčšinu elementárnych ukazovateľov finančnej analýzy, ako sú ukazovatele pomerové a absolútne. Zložitejšie väzby medzi jednotlivými ekonomickými dátami, ale i medzi už vytvorenými ukazovateľmi navzájom, je možné definovať pomocou funkcií Ekonomické výkazy a ukazovatele. Pri definícii ukazovateľa je možné sa odkazovať na hodnoty už predtým definovaných ukazovateľov a tak tvoriť ich pyramídovú štruktúru. Zostavy Finančnej analýzy a Finančných ukazovateľov je možné exportovať do formátu MS Excel. Základným nástrojom finančnej analýzy je výpočet a interpretácia finančných pomerových ukazovateľov.

Finančné prehľady

S MEMPHISom máte k dispozícii denné prehľady o finančnom stave firmy - prehľad bankových účtov, cash-flow za stanovené obdobie a ďalších finančných analýz. Systém ponúka niekoľko predpripravených formátov on-line reportov, ktoré si môžete upraviť podľa individuálnych požiadaviek.

Status firmy

Okrem finančných reportov modul MIS poskytuje prehľady napríklad o stave skladov, vybavení objednávok, stave majetku, pracovných výkazoch a podobne. V priebehu pár minút tak máte k dispozícii údaje o aktuálnom stave firmy, ktoré sú kľúčové pri rozhodovaní a riadení podniku.

Flexibilný formát

Reporty si môžete upraviť alebo nanovo vytvoriť aj sami vo formáte, ktorý najviac vyhovuje Vašim požiadavkám. Rovnako si môžete zvoliť doručenie informácií napr. pravidleným emailom, alebo on-line reportom pri spustení systému.
 

Modul Manažérske prehľady obsahuje:

  • Finančné reporty
  • Obchodné reporty
  • Účtovné reporty
  • Stav majetku
  • Fakturačné reporty Personálne výkazy

 


Viac informácií o MEMPHIS MANAŽÉRSKYCH PREHĽADOCH nájdete tu: Memphis Manažérske prehľady A4