Obchod

S modulom Obchod môžete efektívne riadiť obchodné procesy v oblasti nákupu a predaja. Pri tvorbe obchodných dokladov môžete využívať existujúce doklady a exportom alebo importom údajov vytvárať nové doklady. Dokladový tok obsahuje vydané cenové ponuky, prijaté objednávky, vydané dodacie listy a vydané faktúry s priradenými platbami v bankovom výpise. Všetky doklady môžete vytvárať v ľubovoľných dokladových radách, menách a jazykoch. Štandardné tlačové predlohy ku všetkým dokladom máte v systéme preddefinované. Pri predaji môžete využívať rôzne hladiny predajných cien, zliav alebo prirážok a zaraďovať partnerov do kategórií.

 

Objednávky

 
Celá evidencia objednávok je rozdelená na dve časti – došlé objednávky od odberateľov a vystavené objednávky dodávateľom. Pri zadávaní údajov do formulára objednávky môžete využiť preddefinované katalógy. Objednávku môžete pripojiť k vybranej zákazke alebo organizačnej jednotke. K dispozícii máte detailné prehľady vydaných, nevybavených a vybavených objednávok, nedodaného tovaru od dodávateľov a položiek všetkých objednávok. Pri každej položke objednávky máte prehľad o tom, aké množstvo bolo objednané a aké množstvo už bolo dodané.

Zákazky

Všetky obchodné doklady môžete pripojiť ku konkrétnej zákazke. Takto môžete jednoducho vyhodnotiť zákazky na základe finančných ukazovateľov, podľa organizačných jednotiek, alebo podľa vlastníkov. V zákazkách môžete porovnávať plánované a skutočne dosiahnuté hodnoty tržieb, nákladov, zisku a rabatu a podobne. Časový priebeh zákazky môžete sledovať pomocou dátumov založenia a splnenia a priradením k aktuálneho stavu zákazky.
 

Cenové ponuky

 
Cenové ponuky Vám umožnia jednoduchú evidenciu cenových ponúk pre odberateľov. Uchováva históriu cenových ponúk pre konkrétny tovar a odberateľa. Zaevidované údaje môžete použiť pri vytváraní dokladov, ako napríklad došlá objednávka. Údaje cenovej ponuky jednoducho a ľahko presuniete do nasledujúcej došlej objednávky stlačením tlačidla „Export“.

Modul OBCHOD obsahuje:

 • Zákazky, obchodné prípady
 • Kalkulácie (tržby, náklady, zisk, marža, rabat)
 • Cenníky a kategórie v domácej a cudzej mene
 • Cenové ponuky a objednávky
 • Adresár dodávateľov, odberateľov
 • Zálohové platby
 • Colný sadzobník
 • Číselník tovaru
 • DPH z vydaných faktúr
 • Hromadné vytvorenie a tlač obchodných dokladov
 • Kusovníky
 • Leasing a splátkové kalendára
 • Automatické generovanie vzájomných zápočtov


Viac informácií o MEMPHIS OBCHOD nájdete v Memphis obchod A4