Účtovníctvo

Modul Účtovníctvo riadi zaúčtovanie všetkých daňových dokladov a ostatných účtovných záznamov, na základe ktorých poskytuje komplexnú evidenciu o zaúčtovaní, všetky legislatívou požadované výstupy, a tiež užívateľom definované nadštandardné výstupy. Väzba medzi účtovným zápisom a prvotnými údajmi na doklade Vám poskytne ucelený pohľad na zaevidované a zaúčtované doklady. Účtovať môžete súčasne v niekoľkých účtovných obdobiach v rámci každého kalendárneho roku. Ku každému účtovnému zápisu máte k dispozícii kompletný prvotný záznam dokladu.

Účtovné knihy a prehľady
Účtovné knihy (Účtovný denník, Obraty účtov, Hlavná kniha, Saldokonto) Vám poskytnú okrem štandardných prehľadov aj možnosť dodatočnej opravy účtovných zápisov v ktoromkoľvek období. Pomocou nástrojov programu MEMPHIS môžete zostaviť akúkoľvek požadovanú sadu zaúčtovania. V prípade účtovania bankových výpisov a pokladničných dokladov v zahraničnej mene môžete účtovať v domácej, a tiež v príslušnej zahraničnej mene.

Saldokonto

Saldokontné účty môžete párovať s účtovnými zápismi v položke „Saldokonto“. Položky môžete účtovať v domácej mene aj zahraničných menách podľa daňového dokladu. Úplný prehľad saldokonta Vám poskytnú pripravené reporty a tlačové zostavy, ktoré si môžete jednoducho upraviť podľa potreby. (zoskupovanie filtrovanie dát, triedenie záznamov a podobne.
 

Finančné analýzy

 
Pre úplný prehľad o stave firmy máte na výber niekoľko finančných analýz, ktoré si môžete jednoducho upraviť alebo vytvoriť podľa potreby. Získate tak prehľad o zaúčtovaní, alebo finančnom vývoji podľa časových období, aktivít, pobočiek, odchýlok od plánov, rozpočtov a podobne. V štandardnom ponukovom menu je možné vybrať zostavy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Náklady a výnosy, Cash Flow, Pomerné ukazovatele.

Modul ÚČTOVNÍCTVO obsahuje:

 • Automatické účtovanie kurzových rozdielov a halierových vyrovnaní
 • Predkontácie
 • Účtovné knihy
 • Saldo konto
 • Účtovné pohyby
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Pokladne
 • Dlhodobý a krátkodobý majetok
 • Cenové ponuky
 • Tvorba DPH
 • Cash- flow
 • Výkazy a prehľady podľa pobočiek, zákaziek a tovaru
 • Kontrola správnosti zaúčtovania dokladov
 • Načítanie účtovných zápisov z externých súborov
 • Párovanie dokladov
 • Vlastné nastavenie likvidačných predpisov
 • Prepočty do rôznych mien
 • Hromadná tlač dokladov a formulárov

 

 

Viac informácií o MEMPHIS ÚČTOVNÍCTVO nájdete v MEMPHIS účtovnictvo A4