Výroba

Modul pozostáva z evidencie ukončenej výroby a z evidencie rozpracovanej výroby. Predpokladom je naplnenie katalógu výrobkov, kde sú zadefinované položky typu výrobok alebo polotovar. Katalóg umožňuje definovať ku každému výrobku alebo polotovaru materiálové položky v príslušnom množstve v akom vstupujú do výroby s vyčíslením výrobných strát, mzdových alebo iných nákladov. Každý výrobok može byť zároveň aj polotovarom ktorý vstupuje do výroby iného výrobku. Stav rozpracovanej výroby je evidenčne rozdelený vrámci skladových zásob. Ukončená výroba sa sleduje na sklade, ktorý je vybraný ako cieľový.

 

Katalóg výrobkov

Umožňuje špecifikovať výrobky a polotovary. Výsledná cena hotového výrobku je kalkulovaná z príslušného množstva a jednotkovej ceny vstupných materiálov, zahrnutých strát a zo služieb a ostatných nákladov. Údaje o výrobnom čase a mzdových nákladoch umožňujú vygenerovať výkazy práce na základe vopred zadefinovaných činností.

   
 

Rozpracovaná výroba
Na základe výberu konkrétnych výrobkov z katalógu sa kvantifikuje objem rozpracovanej výroby. Táto evidencia nadväzuje na stav zásob tak, že pri zadefinovaní výrobku do výroby sa prevedie príslušné množstvo materiálových položiek do vyčlenenej evidencie výroby vrámci skladu.

   
 
 

Ukončená výroba
Na základe výberu konkrétnych výrobkov z katalógu sa kvantifikuje objem rozpracovanej výroby. Táto evidencia nadväzuje na stav zásob tak, že pri zadefinovaní výrobku do výroby sa prevedie príslušné množstvo materiálových položiek do vyčlenenej evidencie výroby vrámci skladu.

Modul VÝROBA obsahuje:

  • Katalóg výrobkov
  • Rozpracovanú výrobu
  • Ukončenú výrobu
  • Výkazy práce
  • Výpočet nákladovosti
  • Kalkulácie materiálu, nákladov a služieb
  • Cenotvorbu


 

Viac informácií o MEMPHIS VÝROBA nájdete v Memphis Vyroba A4