Majetok

Rozširuje možnosti systému MEMPHIS o nové funkcie:

Majetkové prehľady

MEMPHIS poskytuje prehľad o majetku, jeho zaradení, zaúčtovaní, stave odpisovania a upozorňuje na vyradenie odpísaného majetku z evidencie.

Tlačové zostavy
Pre pohodlnejšiu prácu môžete využiť pripravené tlačové zostavy pre evidenciu majetku, ktoré obsahujú inventárnu knihu, protokol o zaradení majetku do používania, zápis o prevzatí/odovzdaní majetku, protokol o vyradení z používania a pod.

Nastavenie odpisovania

MEMPHIS podporuje rôzne odpisové plány a doplnenie nových plánov na základe aktuálnej potreby spoločnosti, či zmeny v legislatíve. Metódy odpisovania majektu si môžete vybrať aj z pripravenej ponuky podľa typu majektu, ktorá je v súlade s aktuálnou legislatívou.

Modul MAJETOK obsahuje:

  • Evidenciu dlhodobého majektu
  • Evidenciu drobného majetku
  • Evidenciu lízingového majetku
  • Daňové odpisovanie
  • Účtovné odpisovanie
  • Vyradenie majetku